เครื่องไล่นกระบบไฟฟ้า Bird Protect Archive

2. เครื่องไล่นกระบบไฟฟ้า Bird Protect