Material Safety Data Sheet (MSDS)

ข้อมูลแสดงรายละเอียดของสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ

ตามข้อที่ 5 แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย


1. รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ชื่อทางเคมี                                     Polybutene (โพลีบิวเทน)

ชื่อทางการค้า                                 BIRD TO FLY Bird Repellent Gel

ชื่อผู้จัดจำหน่าย                              บริษัท ทวิธาดา จำกัด

40/339 หมู่ 3 หมู่บ้านทิมเรืองเวช ซอยพหลโยธิน 48

แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

โทรศัพท์                                        +66 8 6651-5800

โทรสาร                                          +66 2 551-1461

E-Mail:                                          WeSaleService@gmail.com

Website:                                       http://www.รับไล่นก.comhttp://www.รับไล่นกพิราบ.com

2. ข้อมูลทางกายภาพ และทางเคมี (มาตรฐานอ้างอิงในการทดสอบ ASTM)

ลักษณะ                                           เป็นเจลสีขาวขุ่นออกใส ไม่ละลายน้ำ

การทำละลาย                                    ทำละลายในไฮโดรคาร์บอน, ตัวทำละลายคลอริเนตเตท, อีเทอร์ และเอสเทอร์

ค่าความเป็นกรด-ด่าง                           7.38

ความถ่วงจำเพาะ                                0.8443 ที่ 25° เซลเซียส

ความหนืด                                         47,760 เซนติสโตกส์ ที่ 40° เซลเซียส

10,960 เซนติสโตกส์ ที่ 60° เซลเซียส

5,004   เซนติสโตกส์ ที่ 80° เซลเซียส และ

2,475 เซนติสโตกส์ ที่ 100° เซลเซียส

จุดหยด                                             150° เซลเซียส

จุดวาบไฟ                                          200° เซลเซียส

3. ข้อมูลด้านอัคคีภัย และการระเบิด

การใช้สารดับเพลิง                               คาร์บอนไดออกไซด์, ผงเคมีแห้ง, โฟม และละอองน้ำ

4. ข้อมูลด้านอันตรายต่อสุขภาพ (มาตรฐานอ้างอิงในการทดสอบ ACAC)

การรับสารทางการหายใจ                      ไม่เป็นพิษ หรืออันตราย

การสัมผัสทางผิวหนัง                           ไม่เป็นพิษ หรืออันตราย

การสัมผัสทางตา                                 ไม่เป็นพิษ หรืออันตราย

การรับประทานเข้าไป                            ไม่เป็นพิษ หรืออันตราย

5. ข้อมูลด้านการป้องกันในการปฏิบัติงาน

การป้องกันจากสูบดม                          ต้องสวมอุปกรณ์ปิดจมูกที่เหมาะสม หากอากาศมีความเข้มข้นเกินกว่าที่มาตรฐานกำหนด

การป้องกันจากการสัมผัสผิวหนัง            ต้องสวมถุงมือ

การป้องกันจากการสัมผัสทางตา            ต้องใส่แว่นตาป้องกันสารเคมี

6. ข้อมูลในการปฐมพยาบาลขั้นต้น (กรณีบางคนเกิดอาการแพ้)

หากสูดดมเข้าไป                                 ให้ย้ายผู้ป่วยไปในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์

หากสัมผัสผิวหนัง                                ล้างบริเวณที่สัมผัสด้วยน้ำสะอาด และสบู่ประมาณ 15 – 20 นาที

หากสัมผัสทางตา                                ล้างตาด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อย 15 นาที แล้วรีบพาไปพบแพทย์

หากรับประทานเข้าไป                           ให้รีบนำผู้ป่วยไปพบแพทย์ทันที พร้อมผลิตภัณฑ์

7. ข้อควรปฏิบัติในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์

จัดเก็บในที่มีอากาศถ่ายเทได้ดีพอสมควร ไม่โดนแสงแดด, ความร้อน และประกายไฟ หากเกิดการรั่วไหลของเจลไล่นก ให้รีบปิดส่วนที่ทำให้เกิดการรั่วไหล แล้วทำความสะอาดให้มากที่สุดเท่าที่สามารถทำได้ และป้องกันไม่ให้ไหลลงพื้นดิน หรือ น้ำ โดยกำจัดส่วนที่เหลืออยู่ด้วยทรายดูดซับ หรือปั๊มดูดแล้วแต่ความเหมาะสม